หน้าแรกหาหอ | ข้อมูลหอพัก | ลงทะเบียนเจ้าของหอพัก | บอร์ดชาวหอ | ติดต่อโฆษณา | ติดต่อเรา | Link เพื่อนบ้าน


ถาม – ตอบ หอพัก
บอร์ดชาวหอ
   ถาม – ตอบ หอพัก
   
  -->
 

ถาม ตอบ  “หอพัก

 

1.  คำถาม    คำว่า หอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.. 2507 มีความหมายอย่างไร

 

    คำตอบ   คำว่า หอพักภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติหอพัก พ..2507 หมายถึง

                  สถานที่ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

1.       เป็นสถานที่ที่จัดขึ้นเพื่อรับผู้พักตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป

2.       ผู้พักเป็นผู้ซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

3.       ผู้พักอยู่ในหอพักโดยให้ทรัพย์สินตอบแทน

4.       มิใช่หอพักของกระทรวง ทบวง กรม หรือ หอพักที่กำหนดในกฎกระทรวง

         ลักษณะเฉพาะของหอพัก คือ เป็นสถานที่ที่ จัดขึ้นเพื่อรับผู้พักโดยจะต้องมีลักษณะสำคัญ  

         สองประการ คือ

1.        มีการจัดสถานที่ขึ้นเพื่อรับผู้พัก เช่น มีห้องนอน และเครื่องใช้ในการหลับนอน ห้องน้ำ และห้องส้วม เป็นต้น

2.        เจ้าของมีเจตนารับผู้พักเพื่อ เอาค่าตอบแทน

ผู้พักหมายความว่าผู้ซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาตามที่กำหนดใน กฎกระทรวง และเข้าอยู่ในหอพักโดยให้ทรัพย์สินตอบแทน

             “การศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหมายถึงการศึกษาในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย    โรงเรียนรัฐบาลหรือโรงเรียนราษฎร์

 

2.  คำถาม   คอนโดมิเนียม และอพาร์ทเม้นท์ (นักเรียน นักศึกษา นิยมพักอาศัยเป็นจำนวนมาก)

                     อยู่ในข่ายที่ต้องจดทะเบียนขึ้นอยู่ในความดูแลของกระทรวงการพัฒนาฯ หรือไม่

 

     คำตอบ  คอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ที่อยู่ในข่ายต้องจดทะเบียนและอยู่ในความดูแลของ

                   กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ  จะต้องดำเนินกิจการเข้าข่ายและครบทั้งสามประเด็น

ตามท้ายนี้

1.       มีการจัดสถานที่ขึ้นเพื่อรับผู้พัก เช่น มีห้องนอน และเครื่องใช้ในการหลับนอน ห้องน้ำ

และห้องส้วม เป็นต้น

2.       เจ้าของมีเจตนารับผู้พักเพื่อเอาค่าตอบแทน

3.       รับผู้พัก ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป และอยู่ในระหว่างการศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

หากคอนโดมิเนียม และอพาร์ทเม้นท์ใดแม้จะดำเนินกิจการคล้ายคลึงข้างต้นแต่เข้าข่ายไม่ครบทั้งสามประเด็น ขาดประเด็นที่สำคัญ คือ รับผู้พักที่มิได้อยู่ใน ระหว่างการศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ก็มิต้องจดทะเบียนขึ้นอยู่ในความดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ

3.   คำถาม   เหตุใดหอพักมักจะไม่ค่อยดำเนินการจดทะเบียนให้ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติหอพัก

      .. 2507

 

      คำตอบ  เหตุที่หอพัก ไม่จดทะเบียนสืบเนื่องจากสาเหตุหลัก ๆ ดังนี้

1.       ไม่ทราบระเบียบปฏิบัติของทางราชการ

2.       ประสงค์รับผู้พักโดยไม่จำกัดเพศ

3.       หลีกเลี่ยงการเสียภาษี

4.       เพิ่มภาระในด้านรายจ่าย  กรณีต้องดัดแปลงสถานที่พักให้มีสุขลักษณะตามที่กฎหมายหอพักได้กำหนดไว้ให้ถูกต้องเสียก่อน จึงจะได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนได้

5.       จงใจฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ

6.       ผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่จดทะเบียนหอพักไม่มีความชัดเจนเพียงพอต่อการจูงใจผู้ประกอบการด้านหอพัก

 

4. คำถาม   กรณีหอพักเป็นแหล่งมั่วสุม ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อมวลชน กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ

    มีมาตรการในเรื่องนี้อย่างไรบ้าง

   

คำตอบ  หอพักเป็นแหล่งมั่วสุม  ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อมวลชน  กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ

    มีมาตราการในเรื่องนี้ ดังนี้

1.       ถ้าเป็นหอพักที่จดทะเบียนถูกต้อง ในเบื้องต้น เจ้าหน้าที่จะไปตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ปรากฏ  ตามข่าวว่าจริงเท็จเพียงใด  ถ้าเป็นความจริงตามข่าวกรมฯ จะมีหนังสือแจ้งให้เจ้าของหอพักทราบเพื่อให้ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้เป็นไปตามกฎหมายหอพัก ภายในกำหนดเวลาที่นายทะเบียนเห็นสมควร หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจะดำเนินการตามกฎหมาย คือ เพิกถอนใบอนุญาตโดยการอนุมัติของรัฐมนตรี

2.       ถ้าเป็นหอพักที่มิได้จดทะเบียน (หอพักเถื่อน) จะมีหนังสือแจ้งให้เจ้าของหอพักทราบและให้ไปติดต่อภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ หากฝ่าฝืน ไม่มาติดต่อจะส่งเรื่องให้สถานีตำรวจท้องที่ ดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยการส่งฟ้องศาล ในความผิดฐานประกอบกิจการหอพักโดยมิได้รับอนุญาต  ถ้ากรณีการมั่วสุมดังกล่าว เข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมายอาญา ก็จะเป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

 

 

 

 

5. คำถาม     ผู้เช่าพักมีสิทธิได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายอย่างไรบ้าง

   

    คำตอบ    ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ..2507  ให้การคุ้มครองผู้เช่าพักด้านสวัสดิภาพโดยกำกับ

                   ดูแลในสิ่งต่าง ๆ ดังนี้

                                               

1.       ด้านสุขลักษณะของหอพัก เช่น ความสะอาดของห้องต้อนรับผู้เยี่ยมเยียน  ห้องน้ำและห้องส้วม  ประการสำคัญทุกห้องต้องมีช่องแสงสว่างและช่องระบายอากาศอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะห้องนอน ต้องมีความจุอากาศไม่น้อยกว่า 9 ลูกบาศ์กเมตร

2.       อัตราค่าเช่าที่เหมาะสม ไม่เอาเปรียบผู้พัก การขึ้นอัตราค่าเช่าห้องพักต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนหอพักก่อน จึงจะดำเนินการได้

3.       ความปลอดภัย ได้แก่ ความมั่นคงแข็งแรงของอาคารหอพัก เครื่องมือดับเพลิง (ทุกชั้น ชั้นละหนึ่งเครื่องกรณีอาคารสูงตั้งแต่ 4 ขั้นขึ้นไป หรืออาคารสูง 3 ชั้น ที่มีชั้นลอยและใช้พื้นที่ชั้นลอยเป็นห้องพัก ต้องจัดทำบันไดหนีไฟ หน้าต่างเหล็กดัดต้องสามารถเปิดออกไปยังบันไดหนีไฟได้ทุกชั้น (ยกเว้นถ้าอาคารดังกล่าวมีบันใดขึ้นลงสองข้างทางก็ไม่ต้องจัดทำบันใดหนีไฟ)

สำหรับกรณีหอพักขนาดใหญ่ จะเป็นการดียิ่งหากได้เพิ่มความปลอดภัยโดยการ

ติดตั้งระบบเตือนภัย  เมื่อมีกรณีฉุกเฉินหรือมีภัยอันตราย  ผู้พักสามารถใช้ได้ทันที

 

6.   คำถาม   ประเด็นการร้องเรียนเกี่ยวกับหอพัก กระทรวงฯ มีวิธีการดำเนินการในเรื่องนี้

      อย่างไรบ้าง

     คำตอบ  การดำเนินการเกี่ยวกับ เรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่จะออกตรวจข้อเท็จจริงและดำเนิน

     การดังนี้

1.       กรณีเกี่ยวกับสุขลักษณะและสวัสดิการ จะให้เวลาผู้ประกอบการดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

2.       กรณีแก้ไขระเบียบประจำหอพักหรือขึ้นค่าเช่า จะระงับเรื่องไว้เป็นการชั่วคราวโดยจะสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้พักตลอดจนเหตุผลของผู้ประกอบการหอพักรวมถึงการชี้แจงระเบียบของทางราชการให้ทั้งสองฝ่ายได้ทราบ เพื่อให้ได้ข้อสรุปซึ่งเป็นที่พอใจของทั้งสองฝ่าย

3.       กรณีเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมหอพัก จะต้องผ่านความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ช่างของกองแบบแผนและสำรวจก่อน ในเรื่องเกี่ยวกับสุขลักษณะ ทั้งนี้จักต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อนายทะเบียนภายในเจ็ดวันก่อนเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมหอพัก

4.       กรณีเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจะประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่และฝ่ายโยธาของกรุงเทพมหานคร (กรณีเกี่ยวกับอาคาร)

อนึ่ง ประเด็นร้องเรียนข้างต้น เจ้าหน้าที่จะเป็นกลางและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้

ประกอบการและผู้พัก ทั้งนี้ภายใต้กฎหมายหอพัก และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อกัน

 

7. คำถาม    ในฐานะที่กระทรวงฯ  มีหน้าที่ดูแลเรื่องหอพักเอกชน  ได้ดูแลในจุดใดบ้าง

 

    คำตอบ    กระทรวงฯ  มีหน้าที่ควบคุมดูแลการดำเนินกิจการหอพักของเอกชนให้เป็นไปตามวัตถุ

     ประสงค์ของพระราชบัญญัติหอพัก  พ..2507  สาระสำคัญมีดังนี้

1.       มุ่งที่จะให้การคุ้มครองสวัสดิภาพแก่เยาวชน  นักเรียน นิสิต  นักศึกษา ที่เข้าพักในหอพักได้รับความสะดวกปลอดภัย และให้มีการเก็บค่าเช่าหอพัก ในอัตราที่เหมาะสม

2.       ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมหอพักของเอกชนให้ประสบความสำเร็จ และยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของหอพักให้ดีขึ้น  โดยทุกปีจะจัดให้มีการประกวดหอพักดีเด่นประจำปีด้วย

3.       สอดส่องดูแลการดำเนินงานของหอพักในความควบคุมให้ปฏิบัติตามกฎหมายหอพักอย่างเคร่งครัด  ส่วนหอพักที่ผิดกฏหมายหากตรวจพบจะมุ่งเน้นประชาสัมพันธ์ให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายให้ถูกต้อง  หากยังมีเจตนาฝ่าฝืนก็จะดำเนินการตามกฎหมาย  ซึ่งมีบทกำหนดโทษต่อไป

 

8. คำถาม    ถ้าประสงค์จะขออนุญาตจัดตั้งหอพักสิ่งที่ควรเตรียมให้พร้อมในการขออนุญาตจัดตั้ง

     หอพัก  มีอะไรบ้าง

 

   คำตอบ    ในการขออนุญาตจัดตั้งหอพัก  สิ่งที่ควรเตรียมให้พร้อม คือ

1.       แบบแปลนพื้นทุกชั้น พร้อมทั้งแสดงระยะกว้าง ยาว และรายละเอียด ต่าง ๆ ของห้อง

2.       รูปด้านอาคาร (ด้านหน้า ด้านข้าง ด้านหลังพร้อมรายละเอียดต่าง ๆ

3.       บันใดหนีไฟสำหรับอาคาร  ตั้งแต่ 4 ชั้นขึ้นไปและอาคาร 3 ชั้น ที่มีชั้นลอยและใช้พื้นที่ชั้นลอยเป็นห้องพัก  หน้าต่างเหล็กดัดต้องสามารถเปิดออกไปยังบันไดหนีไฟได้ทุกชั้นยกเว้น ถ้าอาคารดังกล่าวมีบันใดขึ้นลงสองทางไม่ต้องจัดทำบันไดหนีไฟ

4.       ป้ายชื่อหอพักชายหรือหญิง

5.       ติดตั้งเครื่องดับเพลิงทุกชั้น ๆ ละ 1 เครื่อง ในกรณีหอพักที่มีขนาดใหญ่อาจมีระบบเตือนภัยเมื่อมีกรณีฉุกเฉินหรือมีภัยอันตราย  ผู้พักสามารถใช้ได้ทันที

6.       ขนาดห้องนอน กว้าง X ยาว X สูง  ต้องได้รับความจุอากาศไม่น้อยกว่า 9 ลบ../1 คน

7.       ห้องน้ำห้องส้วม สำหรับผู้พัก 1 ต่อ 10 คน

8.       ห้องต้อนรับผู้เยี่ยมเยียน ต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8 ตารางเมตร

9.       ทุกห้องต้องมีช่องแสงสว่างและช่องระบายอากาศถ่ายเทได้สะดวก

10.    บริการพิเศษ เช่น ยาสามัญประจำบ้าน น้ำดื่มที่สะอาด ห้องพักผ่อนมีหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์และวีดิทัศน์  ให้ชมตามโอกาสอันควร เป็นต้น  หรืออาจจะจัดทำเป็นห้องสมุดเล็ก ๆ ก็จะเป็นการดียิ่ง

 

9. คำถาม   อยากทราบว่า ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ..2507  มีบทกำหนดโทษในเรื่องใดบ้าง

 

    คำตอบ  ผู้ดำเนินกิจการหอพัก หากไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหอพัก พ..2507  ถือว่ามีเจตนา

                  จงใจฝ่าฝืนจะมีบทกำหนดโทษ ดังนี้

1.       หอพักที่ไม่จดทะเบียน (หอเถื่อน)

* ปรับไม่เกิน 2,000  บาท  จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ

2.       เจ้าของหอพักและผู้จัดการหอพักฝ่าฝืน

-          ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทำลาย ไม่แจ้งต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบเพื่อขอรับใบแทนใบอนุญาต

-          ไม่แสดงใบอนุญาตในที่เปิดเผย

-          ไม่ติดป้ายชื่อหอพัก

-          เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมหอพัก ไม่แจ้งเป็นหนังสือต่อนายทะเบียนภายใน 7 วัน ก่อนการเปลี่ยนเปลงหรือเพิ่มเติมหอพัก

-          ปรับไม่เกิน 500 บาท

 

10. คำถาม   ท่านคิดว่ากฏหมายหอพักที่ใช้อยู่ในปัจจุบันสมควรที่จะได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม  

                    หรือไม่

 

      คำตอบ  สมควรอย่างยิ่ง  โดยปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม  ดังนี้

-          เพิ่มบทบัญญัติกำหนดให้ต้องแสดงระเบียบประจำหอพักไว้  ณ  ที่เปิดเผยเห็นได้ง่ายในหอพัก  เหตุผลก็เพื่อให้ผู้พักได้ทราบเกี่ยวกับอัตราค่าเช่า เพื่อป้องกันมิให้มีการเก็บค่าเช่าเกิดอัตราที่นายทะเบียนหอพักให้ ความเห็นชอบ นอกจากนี้เพื่อให้ผู้พักได้ทราบถึงกฏเกณฑ์ที่ผู้พักจะพึงปฎิบัติและการให้บริการของหอพัก

-          เพิ่มบทบัญญัติกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเลิกกิจการหอพัก ให้เจ้าของหอพักปิดประกาศการเลิกกิจการไว้  ณ  ที่เปิดเผย  เห็นได้ง่ายในหอพัก เพื่อให้ผู้พักทราบและแจ้งการเลิกกิจการเป็นหนังสือต่อนายทะเบียน  ทั้งนี้ไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนเลิกกิจการหอพัก ทั้งนี้ เพื่อกำหนดวิธีปฏิบัติในการเลิกกิจการหอพัก  เพื่อให้ผู้พักในหอพักสามารถทราบการเลิกกิจการได้ล่วงหน้า ป้องกันความเดือดร้อนของผู้พักในการหาที่พักอาศัยใหม่

-          เพิ่มบทบัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดใช้คำว่า หอพักหรือคำในภาษาต่างประเทศที่มีความหมายเดียวกัน ประกอบชื่อกิจการที่มิใช่หอพักตามพระราชบัญญัตินี้  ในดวงตรา

ป้ายชื่อ   ข้อบังคับ  ระเบียบ  จดหมาย  หรือเอกสารอย่างอื่นเกี่ยวกับกิจการ ดังกล่าว

เหตุผล เพื่อให้การตรวจสอบและการควบคุมการดำเนินกิจการหอพัก

-          เพิ่มบทบัญญัติห้ามมิให้มีการเรียกเก็บค่าเช่า  ค่าอาหาร  ค่าบริการอื่น ๆ  เกินอัตราเนื่องจากประเด็นนี้ได้มีการฝ่าฝืนเป็นจำนวนมาก

-          เพิ่มบทบัญญัติกรณีหอพักหญิงต้องใช้หญิงเท่านั้นเป็นผู้ทำงานในหอพักหากจะใช้ชายเป็นผู้ทำงานในหอพักได้จักต้องเป็นงานในหน้าที่ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด  เหตุผลเนื่องจากในปัจจุบันหอพักส่วนมากมีการดำเนินกิจการขนาดใหญ่ มีผู้พักจำนวนมาก จำเป็นต้องมีพนักงานรักษาความปลอดภัยหรือพนักงานซ่อมแซมอาคารซึ่งมีการจ้างพนักงานชาย การใช้แรงงานหญิงอย่างเดียวอาจไม่เหมาะสมแก่ลักษณะงานดังกล่าว

-          เพิ่มบัญญัติในกรณีห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือนิติบุคคลอื่น กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  กรรมการ  ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการกระทำอันเป็นความผิดนั้น ต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น ๆ ด้วยเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระทำนั้นได้กระทำโดยตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วย  เหตุผลเพื่อให้โทษจำคุกสามารถใช้บังคับแก่นิติบุคคล  ซึ่งกระทำความผิดที่มีโทษจำคุกได้

-          กำหนดโทษปรับ สำหรับบทบัญญัติที่เพิ่มเติมขึ้นใหม่  ทั้งนี้สืบเนื่องจากได้ฝ่าฝืนในประเด็นปัญหานี้เป็นจำนวนมาก  ซึ่งเดิมไม่มีบทลงโทษ

-          เพิ่มบทลงโทษ  โทษจำหรือปรับหรือทั้งจำทั้งปรับให้สูงขึ้นจากเดิมที่กฎหมายหอพักได้บัญญัติบทกำหนดโทษไว้เพื่อให้อัตราโทษเหมาะสมยิ่งขึ้น  เนื่องจากอัตราโทษที่ได้บัญญัติไว้นั้นไม่เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในปัจจุบัน

 

11. คำถาม   เหตุผลและความจำเป็นในการแก้ไขพระราชบัญญัติหอพัก พ..2507

 

      คำตอบ  พระราชบัญญัติหอพัก พ..2507  ได้ประกาศใช้มาเป็นเวลา 37 ปี ในทางปฏิบัติยังไม่

                    สามารถบรรลุถึงเจตนารมณ์ของกฎหมาย   ที่มุ่งจะให้การคุ้มครองสวัสดิภาพ และ

                    ความเป็นอยู่ของเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าพักอาศัยให้ได้รับความสะดวก

                   ปลอดภัย และให้มีการเก็บค่าเช่าหอพักในอัตราที่เหมาะสม

                ข้อเท็จจริง   บทบัญญัติที่ได้บัญญัติไว้นั้นไม่เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในปัจจุบันบทกำหนดโทษมีอัตราโทษต่ำ  เจ้าของและผู้จัดการหอพักไม่เล็งเห็นความสำคัญ  ประการสำคัญมีข้อบกพร่องหลายประการ  อาทิเช่น

-          ไม่มีบทบัญญัติกำหนดให้เจ้าของหอพักแสดงระเบียบประจำหอพักไว้ในที่เปิดเผย

-          ไม่มีบทบัญญัติกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเลิกกิจการ

-          บทบัญญัติที่กำหนดให้หอพักหญิง  ต้องใช้หญิงเท่านันเป็นผู้ทำงานในหอพักไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน

-          ไม่มีบทบัญญัติและบทลงโทษห้ามใช้คำว่า หอพัก”  หรือภาษาอื่นที่มีความหมายเดียวกัน ประกอบชื่อของกิจการที่มิใช้หอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก พ..2507

-          ไม่มีบทบัญญัติกำหนดโทษ  กรณีเจ้าของหอพักขึ้นอัตราค่าเช่าหอพักเกินอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบประจำหอพัก

-          ไม่มีบทบัญญัติและบทลงโทษ  กรณีนิติบุคคลผู้เป็นเจ้าของหอพักกระทำความผิดที่มีโทษจำคุก

 

12. คำถาม   อยากทราบ การขออนุญาตจัดตั้งหอพักตามกฎหมายมีผลดีอย่างไร

      คำตอบ  การจดทะเบียนขออนุญาตจัดตั้งหอพักตามกฎหมายหอพัก  ก่อให้เกิดผลดี  ดังนี้

1.       ปฏิบัติถูกต้องและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

2.       ได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองและสถานศึกษา

3.       ช่วยในมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยส่งผลดีต่อการปกครองดูแลผู้พัก

4.       มีส่วนช่วยลดปัญหาสังคม โดยเฉพาะเรื่องเด็กและเยาวชนและได้ช่วยพัฒนาให้เด็กและเยาวชนเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศชาติ

5.       เป็นแบบอย่างที่ดีของหอพักที่มีมาตรฐานแสดงถึงการมีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม

 

 

 
  ที่มา http://www.opp.go.th  -
    [5 ม.ค. 2550 4:28 PM] IP : 203.157.72.212  ผู้เข้าชม : 37286

    ความคิดเห็นที่ 1
   
   
 

<b>Total Apartment Solution (Internet, CCTV, Key Card)</b>
=======================================

โปรโมชั่น ระบบอินเตอร์เน็ต กล้องวงจรปิด คีย์การ์ด
สำหรับอพาร์ทเม้นท์ 5 ชั้น (ไม่เกิน 50 ห้อง)
ลดราคาสุดๆ

<b>1) ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงไร้สาย</b>

    -  อุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย จำนวน  4 เครื่อง
        รองรับความเร็วได้สูงสุด 54 Mbps   ผู้ใช้งานได้สูงสุด 500 คน

     -  ระบบสามารถจำกัดความเร็วในการใช้งานของแต่ละห้องได้

     -  เจ้าของอพาร์ทเม้นท์สามารถ เก็บค่าบริการจากลูกบ้าน ได้แบบราย           
        ชั่วโมง รายวัน หรือเหมาจ่ายรายเดือน

     - ระบบเป็นแบบ standaloneไม่ต้องใช้ระบบคอมพิวเตอร์ใดๆ ง่ายต่อการ     
        ใช้งาน

<b>2) ระบบกล้องวงจรปิด CCTV Camera</b>

     - กล้องวงจรปิดสีมาตรฐาน (Sharp CCD) จำนวน  5 ตัว พร้อมอุปกรณ์ครบ

     - เครื่องบันทึกภาพ DVR 25fps แบบ Standalone ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์
        รองรับกล้องได้สูงสุด 9 ตัว พร้อม Harddisk ในตัว 250GB
      (สามารถเก็บภาพได้ประมาณ 7 วัน)

<b>3) ระบบควบคุมการเข้า-ออกด้วยบัตร (Key Card Access Control)</b>

   - อุปกรณ์ควบคุม Standalone รองรับผู้ใช้สูงสุด 250 คน

   - Power Supply 12 volt พร้อม Battery สำรองกรณีไฟดับ

   - กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า 600 ปอนด์

   - Exit Switch สำหรับกดเปิดประตูจากด้านใน

   - แถมบัตร 100 ใบ

<b>ปกติราคา 75,000 บาท</b>

<b>ลดเหลือ 58,000 บาท เท่านั้น</b>

อุปกรณ์ทั้งหมดผ่านการคัดสรรมาอย่างดี มีมาตรฐาน ใช้กันอย่างแพร่หลาย

รับประกัน 1-3 ปี

ติดต่อ 081-642-7378
http://www.rapidspot.com

   
  nawapong  ads@m.com
    [27 ก.พ. 2550 3:54 PM] 

    ความคิดเห็นที่ 2
   
   
 

ดูแล้วยังตกหล่นอีกเยอะเลยใช่ป่าว  เข้าไปค้นหา หอพักไม่เจอเลยหลายๆแห่ง ในเขต จ.ปทุมธานี หรือว่าไม่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมายหรือว่าไง  ถึงไม่มีชื่อในการค้นหาครับ

   
  vutt  -
    [14 เม.ย. 2551 10:40 PM] 

    ความคิดเห็นที่ 3
   
   
 

ถ.วิภาวดี รังสิต แขวงสาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 ห้อง20/269

 

 

อยากรู้ว่าที่อยุ่ นี้ หอไหนอ่าค่ะๆ

 

 

พอดี จบมาไม่เต็ม ที่อยุ่เพ่อน

   
  แต๋ว  -
    [26 เม.ย. 2551 8:21 PM] 

    ความคิดเห็นที่ 4
   
   
 

การเก็บค่าไฟฟ้าสูงสุดไม่เกินเท่าไร  ในหอ หรือ บ้านพัก

พระราชบัญญัติกำหนดว่าอย่างไร

ลักษณะคือ หม้อไฟ1ห้องต่อ1หม้อ เค้าคิดหน่วยละ10ได้หรือแต่ก่อนเก็บ8 บาทแล้วบอกว่าน้ำมันแพงจะขึ้นเป็น 10 เค้าสามารถทำได้หรอครับตอบผมด้วยนะครับ

   
  ตอด  systemloso@hotmail.com
    [23 ก.ค. 2551 3:32 PM] 

    ความคิดเห็นที่ 5
   
   
 

อยากจะถามว่า เคยมีหอพักที่ไหนบ้างเอาเปรียบผู้พักอาศัยแบบนี้บ้าง

 

มีแม่ หรือน้อง หรือ เพื่อน มาพักห้องเรา แต่ต้องเสียค่าพักต่อคืน ทั้งๆที่เราเช่าห้องนั้นอยู่จ่ายค่าเช่าตามปกติ 

มีสิทธิทำแบบนี้ได้ด้วยหรือ  อยากให้มาช่วยตรวจสอบบ้างจัง  เป็นกฎที่แก้ไขโดยไม่ถามความคิดเห็นของผู้อยู่อาศัยเลย

   
  P  engipoo@hotmail.com
    [30 มี.ค. 2552 6:50 PM] 

    ความคิดเห็นที่ 6
   
   
 

มีแม่ หรือน้อง หรือ เพื่อน มาพักห้องเรา แต่ต้องเสียค่าพักต่อคืน ทั้งๆที่เราเช่าห้องนั้นอยู่จ่ายค่าเช่าตามปกติ เราก็เคยโดนแบบนี้ค่ะเก็บค่าน้ำเพิ่มด้วย อยู่แถวๆซอยสวนพลู เขตสาทร

   
  k  bananart@hotmail.com
    [4 เม.ย. 2552 11:3 PM] 

    ความคิดเห็นที่ 7
   
   
 

แถวศรีนครินยังมีห้องว่างให้เช่าอีกนะคะ ติดต่อได้ตามเมลนี้คะ

   
  เศรษฐศิริแมนชัน  girl2000y@hotmail.com
    [8 เม.ย. 2552 3:37 PM] 

    ความคิดเห็นที่ 8
   
   
 

อยากรู้ว่าใครผิด.....ก็คือว่าเราจะย้ายหอแล้ววางมัดจำไว้ เจ้าของหอไม่ให้ใบเสร็จ บอกว่ารอให้อะไรลงตัวแล้วจะโทรบอกให้เข้ามาเอาใบเสร็จพร้อมจ่ายตังที่เหลือและย้ายเข้าเพราะไม่แน่ใจว่าคนเก่าจะย้ายออกเมื่อไร เลยบอกเราว่ายังไม่ต้องย้ายเข้าถ้าคนเก่าย้ายออกแล้วจะโทรบอกเราแต่ก็หายเงียบเราก็โทรหาตั้งแต่วันที่ 30ถึง4 ก็ติดต่อไม่ได้เลยพอไปที่หอก็ไม่เจอเจ้าของ เจอแต่คนดูแล แล้วบอกว่ามีคนอื่นเช่าไปแล้วเพราะว่าเราผิดสัญญา ไม่คืนเงินมัดจำด้วย ตอนคุยกันก็ไม่ได้คุยตกลงกันถึงสัญญาอะไรเลย คนดูแลตอนแรกบอกเจ้าของหอไปอยู่วัด พอพูดไปพูดมาก็บอกว่าเจ้าของหอไปอยู่ที่ไหนไม่รู้ไม่มีใครติดต่อได้แล้วเปลี่ยนเบอร์ เราผิดสัญยาเหรอทั้งที่เราก็โทรหาเขาตั้งหลายวันมันเหมือนกับเขาหลบหน้าเรารึเปล่า อยากได้เงินมัดจำคืนต้องทำอย่างไร เครียดจริงจริงนะ ช่วยบอกหน่อย

   
  Zon  liurun14@hotmail.com
    [5 มิ.ย. 2552 1:21 PM] 

    ความคิดเห็นที่ 9
   
   
 

สอบถามหน่อยครับ คือว่า ตอนนี้อาศัยอยู่ที่ห้องพัก ๆๆ แถว ๆๆ มหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คือ เป็นหอพักของเอกชนอ่ะคับ แล้ว ทางหอจะปรับ คนที่กวาดเศษขยะ ออกจากห้องคนละ 500 บาท ถามว่าทางหอพักสามารถทำแบบนี้ได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้จะมีบทลงโทษประการใดกลับหอพัก

   
  ภัทร  Jintasayang@hotmail.com
    [17 ก.ค. 2552 8:33 PM] 

    ความคิดเห็นที่ 10
   
   
 

ตอนนี้ประสบกับปัญหาคือ จ่ายค่าหอ แล้วเงินไม่เข้า ไม่ได้เก็บบใบเสร็จว้าย

แล้วที่หอก่าตัดน้ำตัดไฟ จนตอนเน้เปงเวลา 2 อาทิตย์แล้ว

จาอกก่าม่ะด้าย จายุก่าม่ะด้าย

เดือดร้อนมากเลย ไม่รุว่าจาแก้ไขยังไงดี

แล้วในสัญญาบบอกว่าค่าห้องล่วงหน้าที่จ่ายไปเปงของเดือนแรกที่เข้าอยู่

แล้วเดือนถัดๆไปต้องจ่ายตามที่ใช้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

แปรากฏว่า ในเดือนแรกที่เข้าอยู่ก่ายังต้องจ่ายค่าห้องเอง

พอปายถาม ทางหอก่าบบอกว่า มันเปงการจ่ายล่วงหน้าของเดือนสุดท้าย

พอจาออก ทางหอก่าม่ะคืนเงินจำนวนเน้หั้ย

โดยอ้างว่า เพราะเป็นค่าห้องล่วงหน้าของเดือนสุดท้าย แต่เราอยู่ไม่ถึงเดือนสุดท้าย

เพราะงั้นจะไม่ได้คืน

สรุปว่า ถ้าออกก่อนกำหนด ต้องงเสียค่าประกัน 3500 แถมเสียค่าห้องล่วงหน้านั่นอีก 3000

อยากทราบบว่าควรทำยังไงดี

หอพักนี้มีชื่อว่า วีไอพี แมนชั่น เปงหอพักนักศึกษาแถวราชมงคล คลองหก

ต.คลองหลวง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี(ที่อยู่ม่ะแน่ใจ)

รบกวนช่วยตอบปัญหานี้ด้วยคร่ะ  เดือดร้อนมากก

   
  พราวรัตน์  kalo_nam@hotmail.com
    [25 ก.ค. 2552 11:24 PM] 

    ความคิดเห็นที่ 11
   
   
 

หอพัก โคตรเคี่ยว อะ
linly อาพาทเม้น รัชดา

ตอนออก ต้องแจ้งย้ายล่วงหน้า 30 วัน
ผมไป แจ้ง 14 สิงหาคม  ก็กะว่าจะออก 14 กันยายน แต่เจ้าของหอบอกว่าระเบี่ยบไม่ได้เป็นแบบนั้นคะต้อง แจ้งวสิ้นเดือน แล้วออกสิ้นเดือนหน้า
สรุป คือ แจ้วงออก 14 สิงหาคม ต้องจ่าย ค่าเช่า 2 เดือน ครับ
อันนี้ก็ ok เพราะเราก็ ผิด ที่ แจ้งช้าครับ แต่ที่แย่สุดคือ ตอนออก
ที่คุย กัน ตอนเข้า คือ ตอนออก จะมี ค่า ทาสีใหม่ 1500 บาท ก็ ok
พอ ออก มีใบแจ้ง เพอ่มมา อีก 1500 เฉย บอกเป็น ค่า ทาสี ฟอร์นิเจอรฺ์ 700
ซ่อมมุ้งลวด 800  แม่เจ้าตอนเข้าอยู่ เฟอร์ก็เน่้าพออประมาณ อยู่แล้ว
ย้ายยังต้องเสียค่าทาสีอีก และ เรื่องมุ้งลวด ก็ เน่้ามาตั้งนานค่า
 หอตั้ง 4500 แม่เจ้า รู้สึกแย่จิงๆๆ ( อยู่ มา 4-5 ปี ยังเป็นอย่างนี้ )
 มีใคร ผ่านไปก็ อย่าไปอยู่้เลย
ครับ

   
  ttt  ttt@hotrtmail.com
    [5 ต.ค. 2552 9:24 PM] 

    ความคิดเห็นที่ 12
   
   
 

อยากทราบว่ามีหน่วยงานที่เข้ามาตรวจมิเตอร์ไฟฟ้าของหอพักเอกชนบ้างหรือไม่ เพราะว่ามีหอพักแถวสมุทรปราการ ซอยโนรี ไม่มีชื่อหอพัก อยู่ในซอยโนรี 14/3 ค่าไฟฟ้าแพงมาก มิเตอร์ก็ไม่ปกติ เพราะว่าเคยลองไม่ใช่เครื่องใช้ไฟฟ้า 2 อย่าง และค่าไฟยังเท่าเดิม อ๋อ..ลืมบอกไปว่าจำนวนหน่วยที่มันขึ้นมันผิดปกติ คือว่า ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น พัดลมตั้งพีื้น 1 ตัว ทีวี 29 นิ้ว เครื่องซักผ้า หลอดไฟฟ้าผอมยาว 1 หลอด หลอดไฟฟ้าผอมสั้น 1 หลอด แค่นี้ มิเตอร์ไฟขึ้น 90 หน่วย แต่เคยอยู่หอพักเดิม ใช้กระทะไฟฟ้า กับ คอมฯ ด้วย มิเตอร์ขึ้น 105 หน่วย แล้วลองเปรียบเทียบกับห้องข้าง ๆ กัน เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเหมือนกัน ขนาดเท่ากัน วัตต์เท่ากัน ของห้องข้าง ๆ วัตต์มากกว่าด้วย แต่มิเตอร์ไฟฟ้าหมุนเร็วกว่าของเขาเกือบ 3 รอบ เปิดไฟหลอดยาว 1 หลอดทั้งห้องไม่เสืยบปลั๊กอะำไรเลยมิเตอร์ก็หมุน ไปแจ้งเจ้าของมาดูก็อ้างโน่นอ้างนี่ ไม่มาดู พอไปดูมิเตอร์ไฟ ซึ่งติดไว้สูงมาก ก้อจะไม่รู้เลยว่ามิเตอร์ติดเทอร์โบ เจ้าของไม่สนใจมาดู แถมยังไม่พอใจเราที่ไปดูมิเตอร์ไฟฟ้าของเขาอีก มีการบอกว่าอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่ ดิฉันคิดว่าเค้าต้องโกงมิเตอร์แน่นอน เพราะบอกใครก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นที่มิเตอร์ เป็นมิเตอร์ของจีนแดงด้วย  อย่าลืมตอบหน่วยงานที่ตรวจสอบให้นะ คล่องใจมาก ๆ

 ขอบคุณ

   
  mmm  mam_0069@hotmail.com
    [10 พ.ย. 2552 1:17 PM] 

    ความคิดเห็นที่ 13
   
   
 

มีปัญหาต้องการคำตอบและคำปรึกษาค่ะ คือดิฉันค้างค่าเช่าห้องไว้เมื่อเดือนตุลาคม 2552เป็นจำนวนเงิน3270บาทถ้วน แต่ดิฉันแจ้งผู้ดูแลหอแล้วว่าจะนำเงินมาให้ดิฉันกลับมาอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดเนื่องจากทางหอไม่ยอมให้พักที่ห้องและดิฉันก็ไม่มีเงินเลยในตอนนั้นจึงกลับมาหางานหาเงินที่บ้านต่างจังหวัดพอมีเงินดิฉันก็แจ้งกลับไปทางหอพักซึ่งก่อนหน้าที่จะติดต่อกลับไปดิฉันหายไปประมาณ1เดือนกว่าๆพอโทกลับไปคนที่ดูแลหอบอกว่าเจ้าของหอยึดห้องและนำทรัพย์สินทั้งหมดในห้องของดิฉันไปขายและบริจาคหมดแล้วดิฉันต้องการฟ้องค่ะสามารถทำได้หรือไม่และทางหอพักมีความผิดอะไรบ้างคะในกรณีแบบนี้ช่วยตอบด้วยนะคะเครียดมากมายเลยค่ะตอนนี้ ขอบคุณมากค่ะ

   
  นู๋มาย์  aoaey_fver@hotmail.com
    [24 ม.ค. 2553 8:54 PM] 

    ความคิดเห็นที่ 14
   
   
 

มีปัญหาต้องการคำตอบและคำปรึกษาค่ะ คือดิฉันค้างค่าเช่าห้องไว้เมื่อเดือนตุลาคม 2552เป็นจำนวนเงิน3270บาทถ้วน แต่ดิฉันแจ้งผู้ดูแลหอแล้วว่าจะนำเงินมาให้ดิฉันกลับมาอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดเนื่องจากทางหอไม่ยอมให้พักที่ห้องและดิฉันก็ไม่มีเงินเลยในตอนนั้นจึงกลับมาหางานหาเงินที่บ้านต่างจังหวัดพอมีเงินดิฉันก็แจ้งกลับไปทางหอพักซึ่งก่อนหน้าที่จะติดต่อกลับไปดิฉันหายไปประมาณ1เดือนกว่าๆพอโทรกลับไปคนที่ดูแลหอบอกว่าเจ้าของหอยึดห้องและนำทรัพย์สินทั้งหมดในห้องของดิฉันไปขายและบริจาคหมดแล้วดิฉันต้องการฟ้องค่ะสามารถทำได้หรือไม่และทางหอพักมีความผิดอะไรบ้างคะในกรณีแบบนี้ช่วยตอบด้วยนะคะเครียดมากมายเลยค่ะตอนนี้ ขอบคุณมากค่ะ

   
  นู๋มาย์  aoaey_fver@hotmail.com
    [24 ม.ค. 2553 9:2 PM] 

    ความคิดเห็นที่ 15
   
   
 

มีปัญหาต้องการคำตอบและคำปรึกษาค่ะ คือดิฉันค้างค่าเช่าห้องไว้เมื่อเดือนตุลาคม 2552เป็นจำนวนเงิน3270บาทถ้วน แต่ดิฉันแจ้งผู้ดูแลหอแล้วว่าจะนำเงินมาให้ดิฉันกลับมาอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดเนื่องจากทางหอไม่ยอมให้พักที่ห้องและดิฉันก็ไม่มีเงินเลยในตอนนั้นจึงกลับมาหางานหาเงินที่บ้านต่างจังหวัดพอมีเงินดิฉันก็แจ้งกลับไปทางหอพักซึ่งก่อนหน้าที่จะติดต่อกลับไปดิฉันหายไปประมาณ1เดือนกว่าๆพอโทรกลับไปคนที่ดูแลหอบอกว่าเจ้าของหอยึดห้องและนำทรัพย์สินทั้งหมดในห้องของดิฉันไปขายและบริจาคหมดแล้วดิฉันต้องการฟ้องค่ะสามารถทำได้หรือไม่และทางหอพักมีความผิดอะไรบ้างคะในกรณีแบบนี้ช่วยตอบด้วยนะคะเครียดมากมายเลยค่ะตอนนี้ ขอบคุณมากค่ะ

   
  นู๋มาย์  aoaey_fever@hotmail.com
    [24 ม.ค. 2553 9:3 PM] 

    ความคิดเห็นที่ 16
   
   
 

อยากทราบว่าบิลใบเสร็จการชำระค่าเช่าที่เป็นเพียงใบเสร็จรับเงิน ไม่ได้มีรายละเอียดชี้แจงค่าเช่า ค่าน้ำค่าไฟ ถือว่าผิดกฎหมายและเป็นการหลีกเหลี่ยงการจ่ายภาษีโรงเรือนหรือป่าวค่ะ

 

   
  แอ๊บ  ple_beauty@hhotmail.com
    [9 ก.พ. 2553 11:10 AM] 

    ความคิดเห็นที่ 17
   
   
 

ติดต่อหอพักสตรีให้น้องสาว วางเงินมัดจำแล้ว พอขอดูเอกสารจดทะเบียน ไม่ยอมให้ดู ขอเงินคืนไม่ยอมให้ หอพักไม่มีชื่อ บอกว่าพึ่งทำใหม่ ระวังถูกหลอกนะครับ อยู่แถวปากซอยสุขุมวิท 34

   
  พี่ชาย  -
    [18 ก.พ. 2553 2:19 PM] 

    ความคิดเห็นที่ 18
   
   
 

ทำไมปัญหาหอพัก ถึงไม่เคยได้รับการแก้ไขอะไรให้เราบ้างเลย  คนเป้นนักศึกษาเดือดร้อนกันสุดๆ เห็นเราเป็นอะไรกัน  รายได้เราก็ไม่มี  หอพักก็จะเอาแต่กำไรๆ  เอากำไรแบบที่สมเหตุสมผล สมราคา ก็คงไม่ได้จะว่าอะไร  แต่ที่เจอมันตั้งมากมาย ไม่รู้กี่ที่ต่อกี่ที่  ที่ใช้ข้ออ้างสารพัดเพื่อเก็บเงินเรา นอกเหนือจากราคาห้องพักที่ตกลงกันไว้ 

เรื่องตั้งราคาค่าเช่าหรือค่า น้ำ ค่าไฟ ค่าสาธารณูปโภค ก็เหมือนกัน 

ทำไมเราต้องโดนหลอกโดนโกง ซ้ำๆอย่างนี้ แล้วเอาผิดใครก็ไม่ได้อีก 

 

เครื่องมือต่างๆที่มี มันแก้ปัญหาจริงๆ ในทางปฏิบัติได้มั้ย  ปัญหามันอยู่ที่ไหนกันแน่ รบกวนผู้เกี่ยวข้องแก้ปัญหาให้ตรงประเด็นทีครับ

 

 

   
  เนส  -
    [16 มี.ค. 2553 2:52 AM] 

    ความคิดเห็นที่ 19
   
   
 

หอพัก แถว มข.

โดน มาแล้วครับเพื่อนผม....หมาดๆๆ....รุนแรงมากถึงขั้นเกือบได้ตีกันอ่ะัครับ ...คือมันจะตีเพื่อนผม...แล้วมีแต่ผู้หญิงอ่ะครับที่ไปทวงค่าประกันคืน ....ขึ้นพ่อขึ้นแม่เลยอ่ะครับ..ขึ้นกูขึ้นมึงด้วย ....เพื่อนผมไม่ได้ขึ้นนะครับมันพูดอยู่คนเดียวเลย......ทนายสัดอ่ะไรเหมือน คน..ทำนาทั่วไปนิแหละ...คนทำนายังจิตใจสูงกว่ามันอีก...ไร้การศึกษามาก ....คือเพื่อนผมได้อ่านกระทู้นี้ก่อนจะไปเอาเงินค่าประกันคืน  ก็เลยรู้สึกว่าจะโดนโกงไปด้วยก็เลยเอาเพื่อนไปเยอะคิดว่ายังไงก็จะไม่ยอมให้ เอาเงินค่าประกันไป
เงินตั้ง  5000  อ่ะครับ  เราเอาไปทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างและอีกอย่างเพื่อนผม 2  คนอยู่ คนละห้อง  ก็  10000  อ่ะครับ...
เดี่ยวให้เพื่อนผมเล่ารายละเอียดแล้วกันนะครับ.......ดังนี้

เดินเข้ามาด้วยกัน  5  คนค่ะแต่มาเอาเงินประกัน  2  ห้อง

ห้องแรก


มันบอกว่ารอแป๊บหนึ่งนะ......ก็นั่งรอค่ะ...แล้วสักพักมันแจ้งว่า...

1. ห้องเรา  ค่าน้ำค่าไฟ  704  บาท....
2. พี่หักค่าทำความสะอาด  400  บาท ...ยังพูดดีอยู่ค่ะ
จึงเถียงไปว่าทำไมหักเยอะจัง  ทั้งๆที่ทำความสะอาดให้ก่อนออกด้วยนะคะ....

.....มันตอบกลับมาว่าพี่ต้องไปซื้อน้ำยาขัดพื้นนิ...แล้วก็ชุดทำความสะอาดด้วย...ถึงน้องทำแล้วพี่ก็ต้องทำใหม่อยู่ดี....
.....จึงเถียงกลับไปว่าน้ำยาขัดพี้นมันแพงขนาดนั้นเลยหรอพี่......
.....มันตอบว่าพี่ก็เก็บ  400-500 บาททุกห้องแหละ.....
.....เรา และเพื่อนเลยเถียงกลับไปว่าพี่ซื้อแค่ชุดเดียวแล้วพี่ใช้ทุกห้อง แล้วพี่ก็เก็บกับทุกห้องห้องละ   400-500  มันไม่แฟร์เลยนะค่ะ.....มันตอบกลับมาดื้อๆ..ว่า..."ไม่รู้ละ"...หอพี่เก็บ แบบนี้อ่ะ.....งั้นพี่คิดค่าเสียเวลาละกันรวมเป็นห้องละ  400-500 ....ดูมันพูด..
.....เพื่อนที่ไปด้วยกันพูดแทรกขึ้นว่าหอที่หนูอยู่....ตอนออกเค้าคิดค่าทำความสะอาด  300  เองนะค่ะ....
.....มันบอกว่า....ก็ชั่งหออื่นสิ...นี่หอพี่...พี่จะเก็บแบบนี้อ่ะ.....โอ้โห.....

3. ค่าติดรูป  2  แผ่น.....400 ค่ะ....มันบอกว่าต้องทาสีใหม่...ทั้งห้องค่ะ.....
4.กระดุมหัวเตียง หาย  200  บาท
5.ค่าโต๊ะเป็นรอย  1 โต๊ะ  300  บาท
6.ค่าตู้ชำรูด  400  บาท
7.ค่ากระจกบานเกร็ดแตก  300  บาท
8.สายฉีดน้ำ  250  บาท

9. และที่น่าเจ็บใจสุดๆค่ะคือค่า...เครื่องทำน้ำอุ่นค่ะ.....
....... คือตอนที่เข้าไปอยู่อันนี้ยืนยันว่าเครื่องทำน้ำอุ่นรุ่นเก่ามากๆ...จนไม่ กล้าใช้อ่ะ ...กลัวมันช็อตเอา....แต่พอถึงหน้าหนาวก็ต้องใช้อยู่ดี....แต่ความซวยก็มา เยือนจนได้ค่ะ...ใช้ไปได้ไม่นานก็พังค่ะ......
.....มันคิด ....1500  บาท...ถาม ว่าทำไมพี่คิดแพงจัง...เครื่องทำน้ำอุ่นที่เอามาเปลี่ยนให้ก็ไม่ ใช่รุ่นดีอะไรมันก็บอกว่าคิดค่าช่างด้วย.....ค่าเดินทางไปซื้อ....ค่า อุปกรณ์ด้วย.. ค่าต่างๆนาๆ...จะเอาให้ได้ว่างั้นเหอะ....

.....เสร็จเรียบร้อยมันแจ้งว่า...เงิน  5000  เหลือ  646  บาท.......
....แล้วมันบอกว่าน้องยังดีนะ...ที่ยังได้คืน...
....บางคนต้องควักตังค์เพิ่มเลยนะ ....คงเป็นเจ้าของกระทู้แน่เลยที่มันหมายถึง.....
....พี่เห็นว่าน้องอยู่มานานพี่เลยเกร็งใจ......นี่เกรงใจแล้วหรอ.....
....ตอนแรกก็กลัวต้องควักเพิ่มเหมือนกันค่ะเพราะเห็นจากกรณีเจ้าของกระทู้แล้ว....


....แต่ท้ายที่สุดแล้วก็ได้คืนตั้ง  646  จาก  5000  ดีใจโครตตตตต.......555+++

...... มีเพื่อนที่ไปด้วยกันพูดแทรกขึ้นว่าทำไมพี่หักเยอะจังค่ะ..... หอหนูหักแค่ค่าทำความสะอาดรวมทุกอย่างทั้งค่าทาสีและค่าน้ำค่าไฟ  1200  บาท...
........ มันบอกว่า...ชั่งหอน้องสิ...อันนี้หอพี่พี่จะเก็บแบบนี้......ตอน นี้ยังพูดพอฟังได้อยู่นะค่ะ....ต้องฟังดูห้องต่อไปค่ะ....สุดฤทธิ์สุดเดช...


ห้องที่สอง.....ช่วงต่อไปนี้ละค่ะ...สุดๆๆ....เกิดมาไม่เคยพบเคยเจอคนอะไรก็ไม่รู้....

.....พอเคลียร์ห้องแรกเสดมันบอกว่า....ห้องต่อไปได้คืนเยอะไม่ค่อยมีอะไรเสียหาย....

1.  มุ้งลวดค่ะโดนเหมือนกัน....มันบอกว่ามุ้งลวดเป็นรู 3  รู  เก็บ  400  บาท...ยืน ยันเลยนะค่ะว่าไม่ได้ทำอะไรกับมุ้งลวดเลย...มันน่าจะเป็นรูอยู่แล้วตั้งแต่ ตอนเข้า...เพราะมันก็ไม่ได้รูใหญ่อะไรมากมาย....ก็อธิบายให้มันฟังอย่างนี้ .......

...แต่มันกลับพูดว่า  "ไม่รู้ละ"...ถ้าน้องไม่ทำแล้วใครจะทำ....คือมันกะว่ายังไงก็จะเก็บประัมาณนั้น....
...เรา และเพื่อนเลยเถียงไปว่าพี่เปลี่ยนใหม่จริงหรอค่ะตอนหนูเข้า...ถ้าพี่ จะเก็บรายละเอียดขนาดนี้ทำไมตอนหนูเข้าพี่ไม่แจ้่งหน่อยค่ะ...ไม่ใช่พวกหนู มา อยู่แล้ว...ก็หาตำหนิเก็บเล็กเก็บน้อยอย่างนี้...ถ้างั้นพวกหนูก็ไม่เหลือ อะไรสิ...
...มันก็พูดว่า...ไม่ใช่หน้าที่ของพี่นิ...หน้าที่ของน้องคือต้องรักษา....เอ่อออออออ........

....มี เพื่อนคนหนึ่งที่ไม่ใช่เจ้าของห้องอ่ะค่ะพูดว่า....ถ้าพี่เก็บ  400  ก็ไม่ใช่ค่าปรับสิ..ก็เท่ากับว่าพี่ให้หนูซื้อใหม่ให้พี่เลยสิ....แล้วคน อื่นก็มาใช้ต่อ....พี่ก็ไม่ได้เสียอะัไรเลยสิทั้งๆที่เป็นหอของพี่...เท่า กับว่าหนูซ่อมทุกอย่างให้พี่ใหม่หมดเลยสิ....
.....มันบอกกลับมาว่า...ที่เก็บ  400  นะ....ยังทำไม่เสดเลยนะ...
.....เพื่อนเลยพูดต่อว่า.....แค่ค่ามุ้งลวดนะไม่น่าจะเกิน  200  บาท.....
.....พอรู้ทันมันกลับบอกว่า....แล้วน้องยุ่งอะไรด้วย...น้องไม่ใช่คนเช่า...(เริ่มหงุดหงิดเล็กน้อยถึงปานกลาง)...+++
"ไม่รู้ละ"  หอพี่เก็บแบบนี้....ถ้าน้องเรื่องมากขนาดนี้ทำไม่มาซ่อมเอง....ไปซ่อมเองเลยไม๊......
.....เพื่อนคนนั้น...ก็เลยพูดเล่นๆ...ไปว่า...ได้เลยค่ะ...แจ้งมาเลยค่ะ......แต่ก็ไม่ทันแล้วแหละ....เพราะมันซ่อมไปแล้ว.....
.....แล้วมันก็พูดย้ำท้ายอีกว่า....ถ้าน้องเรื่องมากขนาดนี้...มาอยู่ทำไม....

.....เพื่อน ที่เป็นเจ้าของห้องเลยพูดว่า......ก็หนูเห็นว่าตอนมาถามเช่าห้อง พี่พูดดีดี๊.....หนูก็เลยมาอยู่....แต่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนี้..."""""  เตือนนะค่ะ....ถ้าใครจะไปอยู่หอนี้...ควรตรวจดูทุกอย่างให้ดีๆๆๆ....ว่ามันอยู่สภาพยังไง...""""""
""""""""""  ทางที่ดีควรถ่ายรูปไว้ด้วย    จะได้ไม่โดนเอาเปรียบแบบนี้  """""""""""""""""""""""2.  หักค่าไฟไปประมาณ   500  กว่าบาท
3.  ค่าโต๊ะชำรุด  500  บาท ...  ทำไมแพงกว่าห้องแรกอ่ะค่ะ....ก็โต๊ะห้องน้องใหญ่กว่าห้องแรกอ่ะ....(แล้วมันเลอะกว่าห้องแรกไม๊)
4.  ค่าทำความสะอาด  500  บาท...ทำไมแพงกว่าอีกอ่ะ....ก็น้องไม่ทำความสะอาดเลยอ่ะ....
5.  ค่าเปลี่ยนหลอดไฟ  200  บาท
6.  ค่าสายยูพัง  100  บาท

7.  ค่าน้ำเดือนสุดท้าย...มันเก็บ  150  บาท..หอนี้คิดค่าน้ำ  100  ต่อหัว..
คือไม่เข้าใจว่าอยู่คนเดียวแล้วเดือนสุดท้ายมันใช้น้ำไป  3  หน่วยก็เลยงงงงงงง..ว่าทำไมเก็บ  150  บาท

......มันบอกว่าก็น้องมีคนมานอนด้วยอ่ะ........อ้าวงงงงเลย...กูกกกกกกกกก
......คือ ถ้าเข้าใจไม่ผิดก็คือถ้ามีคนมานอนด้วยแค่ครั้ง  2  ครั้ง  ก็เก็บเพิ่ม....น่าจะเป็นอย่างนั้น...

......ที่งงมากๆๆก็คือใครมานอนกับกูว่ะ...เพราะความจริงแล้วไม่มีใครมานอนด้วยเลย...อยู่คนเดียวจริงๆๆค่ะ.....
......จะมีก็มีแต่เพื่อนมาเล่นด้วยแค่นั้น....และก็มานอนด้วยแต่ว่านานๆทีนะ....มาเล่นด้วยก็แค่มาทำงานมากินข้าวเสยๆ...
.......และมาแค่นั้นก็ไม่ได้ใช้น้ำมากมายอะไร...ถ้ามันคิดอย่างนั้นก็เท่ากับว่าเก็บค่าน้ำ  100  แล้วฟิกให้ใช้แค่  2  หน่วยสิ..
.......ถูกไม๊ค่ะ....หรือไม่มันก็คิดค่าน้ำหน่วยละ  50  บาทสิ.....

.......มันก็ดันบอกว่า  "ไม่รู้ละ"  .....เวร.....
.......มีเพื่อนที่ไปด้วยกันพูดยืนยันว่า....เพื่อนหนูอยู่คนเดียวจริงๆค่ะ......
.......มันพูดสวนกลับทันทีว่า..น้องไม่เกี่ยว..ไม่รู้อย่าพูด...น้องเห็นหรอ.....เริ่มมีปากเสียง

.......เพื่อนคนนั้นก็เลยเถียงกลับทันทีเหมือนกันว่า....ก็เห็นสิ...หนูมาหาเค้าบ่อย.....
.......มันบอกว่าจะมาบ่อยได้ยังงัยทำไมพี่ไม่เคยเห็นหน้าน้องเลยละ....
.......เพื่อนก็ยืนยันว่ามาบ่อยจริงๆ...แต่มันก็หาว่าเพื่อนเราโกหก....เพราะมันไม่เคยเห็นหน้าเพื่อนเรา...

.......คือนิสัยเจ้าของหอนี้เป็นประเภทสอดรู้สอดเห็น.....ใครมาหาใครที่ห้องไหนมันจะรู้หมดเลย.....
.......แต่ว่าเพื่อนคนนี้มาบ่อยจริงค่ะ....แต่ไม่รู้ว่ารอดสายตามันไปได้ไงไม่รู้นะค่ะ....

.......กลับมาที่เรื่องน้ำกันต่อค่ะ...เพื่อนบอกว่ามันเกินไปไมแค่ใช้ไป  3  หน่วยแล้วเก็บเพิ่ม  50  บาท  ทั้งๆที่อยู่คนเดียว
.......มันบอกว่า  "ไม่รู้ละ"  ..ดูมันพูด...โกงชัดดดด..น่าเลือดสุด.......
....... พอสักพักมันพูด...ค่าน้ำเดือนที่ผ่านมาพี่เก็บกับพวกเราไม่พอจ่าย ต้องเอาเงินตัวเองออกเพิ่มก็เลยต้องเก็บเพิ่มสำหรับคนที่ใช้เกิน.......ดู มันพูดสิค่ะ...จะไม่พอจ่ายได้ไงกัน...มันเก็บ  หัวละ  100  แล้วฟิกให้ใช้แค่  คนละ  2  หน่วย.....โกงสุดดดดด..คร้าพี่น้อง

........เพื่อนคนเดิมเลยพูดขึ้นเบาๆว่า...น่าเลือดเกินไปไม๊ค่ะ......
........พอมันได้ยินมันเลยพูดขึ้นว่า......น้องว่าอะไรน่ะ..พูดใหม่สิ....น้องไปนั่งเลยไม่ใช่เรื่องของน้อง....อารมณ์ล้วนๆๆๆ
........เพื่อนก็ไม่กลัวค่ะ....
.......เพื่อนเลยพูดว่า...หนูบอกว่าพี่เกินไปค่ะ....หออื่นเค้าไม่ขนาดนี้หรอกค่ะ.......เจ๋งเพื่อนเรา...55++
........มันเถียงกลับมาว่า.....ก็ชั่งแม่มันสิ....(คือความหมายเถียงไม่สู้แล้วก็เลยด่ากลับ...เข้าใจว่าไม่ได้ด่าหอพวกนั้นหรอก...แต่่ด่าพวกเรานิแหละ)......
........อึ้งตามๆกันค่ะ....คือไม่คิดว่ามันจะพูดมาแรงขนาดนี้....ใจก็ไม่อยู่กลับเนื้อกับตัวแล้วตอนนั้นแต่ก็ต้องสู้......
........เพื่อนเลยพูดกลับไปว่า....ค่ะ...ก็อย่างที่พี่บอกแหละค่ะ...ชั่งแม่มัน........เป็นไงละเพื่อนกูแรงกว่า....

........พอเพื่อนพูดจบแค่นั้นละค่ะ....มันลุกขี้นยืน....มึงว่าแม่ใคร.....

........เพื่อนเลยตอบกลับไปว่า.....ไม่ได้ว่าแม่ใคร...หนูพูดตามพี่...พี่ว่าแม่ใครหนูก็ว่าตามพี่....

........ เพื่อนคนนี้เค้าเป็นคนที่เดินไม่ค่อยสมบูรณ์...เค้าเป็นอย่างนี้มา ตั้งแต่เกิด...แต่สมองเค้าดี...และจิตใจดีกว่าคนบางคน...เยอะเเยะมากมายก่าย กอง....เสียทีแต่ท่าเดินแค่นั้นเอง....หน้าตาดีด้วย....

.......ด้วยความที่มันโมโห....หรือความดูถูกคนเป็นสันดานก็ไม่รู้นะค่ะ ....มันพูดขึ้นว่า....มึงอยากโดนหรอ...เดี่ยวกูเตะให้เสียกว่าเดิมเลย.....

....... อ้าวววว....ไอ้เราก็ไม่ยอมสิ...เลยพูดไปว่า...นี่พี่เพื่อนหนูพูดกับ พี่ดีๆนะ...ทำไมต้องพูดแบบนี้ด้วย...และอีกอย่างเค้าก็เดินอย่างนี้มา ตั้งแต่เกิด......

...... นี่หรอค่ะ....คนที่มีการศึกษา.....คนที่เป็นทนาย.....พูดดูถูกคนอย่าง นี้หรอค่ะ....เอาปมด้อยของคนอื่นมาพูดเพื่อความสะใจของตนเองอย่างนี้หรอค่ะ ...เสียความรู้สึกมาก....

......เพื่อนคนที่โดนว่า....เลยพูดไปด้วยความโมโหเพราะเค้าเริ่มก่อนว่า.....หออย่างนี้ไม่อยากมาอยู่หรอก.....

......มันบอกว่า.....ไม่อยากมาอยู่ก็ชั่งสิ....มีคนอยากมาอยู่เยอะแยะ...มากมาย....(ถามหน่อยค่ะว่า....รู้อย่างนี้แล้วใครอยากไปอยู่บ้างค่ะ).....แล้วมันก็ด่าเพื่อนหนูต่อว่า....มึงหุบปากไปเลย....ถ้าไม่อยากโดน....อีนี่!!!!!....

......เพื่อนคนนั้นเลยสวนกลับไปว่า....เฮ้ยขึ้น...อี...เลยหรอ....
......มัน...พูดว่า...แล้วมึงจะทำไม...มึงอ่ะไปรักษาตัวมึงให้ดีก่อนเหอะ.....
......เอาตัวเองให้รอดก่อนเหอะ....ทำเป็นเก่ง....อย่างมึงอ่ะ...จะทำอะไรใครได้....แต่ท่าเดินมึงยังเดินอย่างนี้เลย...


......เพื่อนเราก็บ่หยั้น....เถียงมันกลับไปว่า...ถึงกูจะเป็นอย่างนี้....กูก็ไม่ได้ขอตังค์ใครใช้....

......พ่อแม่กูก็ไม่ได้สอนให้กูไปดูถูกใคร....เอาเปรียบใคร.....(นิแน๊ะ....).....แล้วก็เดินออกมา

......บอกตามตรงว่าความรู้สึกตอนนั้น....แย่ยยยยยยย...มากกก.....เพื่อนใคร..ใครก็รักอ่ะ...ลูกใคร..ใครกูรัก

......แล้วถ้าวันหนึ่ง...ลูกเค้าเป็นอย่างนั้นแล้วมีคนมาพูดให้ลูกเค้าอย่างนั้น.....เค้าจะรู้สูกยังไง

.......เค้าจะยิ้มรับมันไม๊...เค้าจะมีความสุขไม๊.........หัวเราะออกไม๊.....อยากจะรู้จริงๆๆๆ.....


8.  ค่าอะไรอีกสักอย่าง  2  อย่างนิแหละค่ะ...จำไม่ได้่

...ตอนรวมเสร็จแล้วได้เงินคืน....1800  กว่าบาท


ถ้าใครไม่เชื่อก็ลองไปอยู่ดูนะค่ะ.....จะได้รู้ว่าจริงมั๊ย......ของอย่างนี้มันต้องพิสูจน์ด้วยตัวเอง

   
  เอแร  -
    [16 มี.ค. 2553 2:55 AM] 

    ความคิดเห็นที่ 20
   
   
 

หอพักแถวอมตะนครมีมัยค่ะ

 

   
  bow  Bowling-narak@hotmail.com
    [29 เม.ย. 2553 8:39 PM] 

    ความคิดเห็นที่ 21
   
   
 

ถ้ามีช่วยติดต่อกลับโบว์ด่วนนะค่ะ

เบอร์0830905078ค่ะขอบคุณค่ะ

พอดีจะไปทำงานแถวนั้นช่วยหน่อยนะค่ะ

   
  โบว์  Bowling-narak@hotmail.com
    [29 เม.ย. 2553 8:43 PM] 

    ความคิดเห็นที่ 22
   
   
  เราก็เคยโดนแบบเดียวกันเลย จะทำยังไงดีกับสังคมชั้นต่ำ และคนจิตใจต่ำคนที่ชอบโกงเงินคนอื่่นแบบนี้ เราอย่าปล่อยให้พวกมันลอยนวล ลอยหน้า ลอยตาอยู่ในสังคมแบบนี้ ยังงี้ต้องโทรไปรายการทีวี ให้สังคมรู้ไปเลยว่าคนสมัยนี้ มันโกงกันหน้าด้านๆ เวรกรรมมันมีจริงเงินที่มันโกงชาวบ้านมา ก็คงจะเอาไว้ทำศพมันตอนตายยังไงล่ะ แต่จะตายเร็วและทรมานหน่อย เพราะตอนมันมีชีวิตอยู่ มันอยู่โดยการโกงชาวบ้านเขา  เดี๋ยวสักวันมันคงไปโกงคนที่หัวรุนแรง แล้วคงโดนกระทืบตายเข้าสักวันคอยดู เพราะไม่ได้มีพวกมันเพียงพวกเดียวหรอกที่มีพักมีพวก คนอื่นเขาก็มี แต่มันยังไม่เจอของจริงเท่านั้นเอง  ขอเป็นกำลังใจให้คนโดนโกงทั่งประเทศเพราะพวกคุณและฉันหัวอกเดียวกัน จงสู้ต่อไปและอย่าได้จ่ายเงินใครก่อนล่วงหน้าถ้ายังไม่ได้อะไรจากใคร ถ้าเป็นไปได้ให้จ่ายวันต่อวันดีกว่าเพื่อความปลอดภัย ถ้ามันไม่เอาก็เปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเจอที่ดีๆ  สู้ๆน่ะ คิดซะว่าเงินที่เราเสียไปเพื่อซื้อความรู้เพื่อไม่ให้พวกโกงเงินมันจะไม่ได้เงินจากพวกเราอีก
   
  mo  wangsan29@gmail.com
    [20 พ.ค. 2553 9:43 PM] 

    ความคิดเห็นที่ 23
   
   
 

โดนมาเหมือนกันค่ะ


ดิฉันพักอาศัยอยู่ที่หอพักแห่งนี้ค่ะ
ชื่อ หอพัก บ้านตา บ้านยาย
อยู่ฝั่งตรงข้าม ม. กรุงเทพ รังสิตค่ะ

เค้าจะให้ดูรูปห้องพักจากรูปถ่ายที่ถ่ายไว้ ซึ่งมันจะใหม่กว่าของจริงมาก อย่าไปหลงเชื่อนะคะ ดิฉันถามเค้าว่าใหม่แบบในรูปหรือเปล่า เค้าบอกเหมือนเลย ไม่เปิดห้องจริงๆให้ดู
เปิดให้ดูแต่ห้องตัวอย่าง ซึ่งมันก็ใหม่กว่าของจริงเช่นกัน

กฏกติกาประหลาดมาก นอกเหนือจากกฏของหออื่นๆ ลองฟังดูนะคะ
ต้องออกก่อน 25 ของทุกเดือนที่จะย้ายออก
แต่ดิฉันออกเดือน พฤษภาคม เฉพาะผู้ที่ออกเดือนนี้ ต้องออกจากหอ วันที่ 20 เพราะว่าเจ้าของมันต้องการที่รับคนมาอยู่ใหม่โดยที่ไม่สนใจอะไรทั้งนั้น
ตอนแรกก่อนมาอยู่ถ้าเข้าอยู่ก่อนวันที่ 1 มันคิดเงินค่าอยู่เป็นรายวันแต่ตอนออกวันที่มันกำหนด
มันไม่คืนเงืนค่าออกก่อนเวลาให้อีก เอาเปรียบสุดๆๆ

ก่อนเข้าอยู่ดิฉันถามว่าโดยส่วนใหญ่จะโดนหักเประมาณท่าไหร่ ตอนย้ายออก

พนักงานมันบอกว่าไม่เกิน 600 บาท

จากนั้นดิฉันก็ไปย้ายออก วันที่ย้ายออกถ้าเป็นหออื่นๆ
เค้าต้องเข้ามาเคลียร์ที่ห้องของผู้ที่จะย้ายออก
พร้อมทั้งจดมิเตอร์น้ำ ไฟ และค่าทำความสะอาด และมาตรวจตราดูที่ห้องว่าต้องหักค่าอะไรเพิ่มอีก

แต่ที่นี่อ้างว่าพนักงานน้อย ไม่เข้ามาดูที่ห้อง
แล้วบอกว่า ไว้จะโอนเงินค่าประกันห้องให้ ไม่จ่ายเงินสดให้ด้วย และสามารถโทรมาถามว่าโดนหักค่าอะไรไปบ้าง

ดิฉันรู้สึกแปลกมาก ประสบการณ์จากการอยู่หอมาเป็นเวลาหายปีรู้สึกว่าที่นี่มีอะไรแปลกๆหลายอย่าง มีความรู้สึกกลัวว่าจะโดนโกง จากนั้นดิฉันก็เลยโทรถามเรื่อยๆ ว่าคิดค่าเสียหายห้องดิฉันหรือยัง ก็อ้างว่ายังไม่ได้ทำอะไรเลย สนใจแต่รับคนเข้าใหม่ เดี๋ยวว่างๆจะคิดให้ แล้วก็ถามว่าจะอน้เงินคืนได้ภายในวันไหน บอกว่าไม่เกินเดือน มิถุนายน วันที่10
โทรไป 4-5 ครั้ง ได้ จนกระทั่งวันนี้ลองตัดสินใจโทรไปอีกครั้ง
ปรากฏว่าโดนหักไป 900 บาทฟรีๆ

ข้องอ้างทำความสะอาด 300 และค่าผักบัวกับสายชำระ 500 อีก 100 บาทไม่รู้ว่าค่าอะไร
เพราะคุยกันไม่จบ  ทั้ง เจ้าของและพนักงานมารยาทแย่สุดๆๆ กระแทกหูใส่

ดิฉันงงมากว่าทำไมถึงดดนหักค่าฝักบัวกับสายสำระ
เหตุผลก็คือ มันเก่า แล้วมันเกี่ยวอะไรกับดิฉันด้วย

ดิฉันจึงชี้แจงว่า ดิฉันอยู่ได้แค่ 6 เดือนเท่านั้น แล้วมันก็เป็นของเก่าอยู่แล้ว ตอนที่ดิฉันอยู่ก็ไม่ได้เปลี่ยนของใหม่ให้
แล้วมีสิทธิ์มาเก็บเงินดิฉันด้วยหรอ

ตอนแรกคุยกับพนักกงานก็วางหูโทรศัพท์ใส่ โทรไป อีก 4-5 ครั้งก็ไม่รับ เลยรอสักพักโทรไปใหม่ พนักงานมันก็ให้เจ้าของมาพูด มันพูดแย่มากบอกว่าช่วยไม่ได้ไม่รู้จักมาแจ้งเองว่าฝักบัวกับสายชำระมันเก่า  ยังไงตัวมันก็ต้องหักเงิน
อยากจะบอกว่าก่อนมาอยู่ มันไม่เคยบอกเลยด้วยซ้ำ

ดูพูดแบบหน้าด้านๆ จะเอาเงินคนอื่นพูดง่ายๆแบบนี้
ดิฉันอึ้งมาก แล้วมันยังมาด่าดิฉันว่า มันไม่มีเวลามานั่งสาทะยาย เรื่องพวกนี้หรอก

ดิฉันอยากจะพดกับมันว่า ตอนที่ดิฉันพร้อมจะฟังมันสาทะยายอ่ะ ทำไมมันไม่สาทะยาย ที่จริงมันต้องสามารถแจ้งได้เลยกับผู้ที่จะออกว่า โดนหักเท่าไหร่ตั้งแต่วันที่ลูกค้าย้ายออกด้วยซ้ำไป

ยังตกลงกันไม่ทันเสร็จ ก็กระแทกหูโทรศัพท์ใส่อีก
เจ้าของและพนักงานมารยาทแย่สุดๆๆ

สรุปก็คือ มัดจำไป 5,000 ยังโชคดีที่ได้เงินคืนมาบ้าง 4,067 เพราโดนหักค่าไฟกับค่าน้ำ ที่ดิฉันไม่ได้อยู่เลยตลอด 1 เดือนที่จะย้ายออก แต่ก็คิดว่าอาจจะมีค้างอยู่ที่มิเตอร์บ้าง

อยากเตือนผู้ที่จำเป็นต้องอยู่หอพัก และกำลังหาหอพัก
ให้ตรวจสอบข้อมูลให้ดี ก่อนที่จะตัดสินใจตกลงจะทำการเข้าอยู่ ไม่เช่นนั้นอาจจะโดนโกงได้

ปล. เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงทั้งหมดค่ะ ไม่ได้มาพูดใส่ร้ายหอพักแต่อย่างใด 

และขอให้สักวันสิ่งที่หอพักพวกนี้ได้โกงพวกเราไป ขอให้มันได้รับผลตอบแทนอย่างสาสมด้วยเทอญ...... สาธุ

   
  น้ำหวาน  -
    [7 มิ.ย. 2553 5:23 PM] 

    ความคิดเห็นที่ 24
   
   
 

เราก็โดนเหมือนกันเลยอ่ะ สดๆร้อนๆ
หอพักบ้านตาบ้านยาย ฝั่งตรงข้าม ม. กรุงเทพ

เราทำสัญญาเข้าอยู่ 6 เดือน อยู่ได้จริงๆ แค่ 5 เดือน เพราะย้านที่ทำงาน วันๆไม่ค่อยได้อยู่ห้อง เสาร์- อาทิตย์ก็กลับบ้านตลอด

เข้าอยู่เดือนธันวาคม ออกเดือนพฤษภาคม 2010

โดนโกงค่าประกันไป 1,600 เลยอ่ะ TT

แบบว่าห้องมีรอยไรทิ้งไว้ ฝักบัว สายชำระอะไรเก่า ตังแต่เราก่อนเข้าอยู่ ตอนออกมันก็คิดเงินกับเราหมด

ทั้งๆที่เรามาอยู่มันก็เก่า และมีรอยที่หน้าประตูห้องน้ำ กับรอยเตารีดที่เบาะ ก็มาเก็บค่าเสียหายเรา ซะงั้น

อยากถามป้าเจ้าของหอว่ามันเหมาะสมแล้วหรือ ขูดรีดขูดเนื้อ กับคนอื่นแบบนี้ โกงเค้ากินแบบนี้หวังว่าคงจะเจริญๆๆๆ
ขอให้มันได้รับกรรมสาสมไว้เถอะ

คิดดูป้ามันมี 4 ตึกตึกนึงมี 5-6 ชั้น คิดดูว่ามันโกงเงินประกัเค้าจะรวยแค่ไหน

ขอเตือนน้องๆที่จะเข้าอยู่หอพักนี้นะคะ ตอนไปดูหอมันพูดดีมาก หลังจากที่ทำสัญญา และเข้าอยู่แล้วนะ จากหน้ามือเป็นหลังเท้าเลย  เรียกให้มาซ่อมของที่เสียนะ รอเป็นชาติ เซอร์วิสห่วยมาก เน็ตก็ช้า

หักเงินประกันโหดมากเลย ขอเตือนน้องไว้นะคะ

ป้าเจ้าของพูดจาแย่ พนักงานธุรการแต่ละเดือนไม่ซ้ำหน้า
สงสัยจะทนอีป้าไม่ไหว แล้วพนักงานคนล่าสุดนี่ก็ร้ายไม่เบาพอๆกับอีป้าเลย

ฝากเตือนน้องนะคะ ก่อนจะเลือกหอ ควรดูให้ดี และถามเพื่อนๆ หลายคนดู ถ้าคิดจะอยู่หอบ้านตา บ้านยายนี้
พี่บอกเลย ว่าตอนออกอาจจะไม่เหลือเงินประกันเลยค่ะ

โหดจริงๆ หักเงินในส่วนที่เราไม่ผิดแย่มาก โอยพูดแล้วเสียดายเงิน TT เฮ้ออ !!! ทำแบบนี้มันโจรชัดๆๆๆ

   
  น้ำหวาน  -
    [10 มิ.ย. 2553 10:27 PM] 

    ความคิดเห็นที่ 25
   
   
  นั้นยังดี มาดูแถวสะพานแดงซอย 20 นะ หาง่ายมาก มีโปรโมชั่น อยู่ฟรี 1เดือน น่าสนไหม แต่ ขอบอก ค่าไฟแพงมาก เดือนแรกอยู่ฟรีแต่ค่าไฟเจอไป 2144 บาท บางห้องค่าไฟ 4-5000 กว่าบาท ขนาดว่าไม่ค่อยห้องกันนะ บางห้องมีแค่ ทีวี อย่างเดียว ค่าไฟเกือบ 2000 บาท แถมเหมือนจะรู้มาว่า ไม่ได้เสียภาษีด้วย อย่าหลวมตัวเด็ดขาด
   
  กระปุก  -
    [13 มิ.ย. 2553 4:34 PM] 

    ความคิดเห็นที่ 29
   
   
 

ใคร  ที่ รู้  กฎหมาย หอ พัก ช่วย หน่อย คับ

ผมอยากถาม คับ  มี เพื่อนผมเข้า มา นอน หอผมคับ ประมาณ 4-5 คืนนี้ ผม อยู่ กัน 2คน คับเพื่อนมา อยู่ ก็ เป็น 4 คน คับ  ตอน เก็บ ค่า เช่า ห้อง ผม ก็ จ่าย แก่ หมด แล้ว นะ คับ  แต่ แก่ บอก ว่า ต้อง เลีย ค่า ปรับ อีก  700 บาท คับ เพราะ เพื่อน มา ยู่ ด้วย คับ ผม งง เลยคับ   ผม อยาก ถาม ว่า ผมต้อง จ่าย ค่า ปรับ700บาท ไหม คับ เพราะ ผม ก็ บอกแก่ ว่า เพื่อน ขอ มาอยู่ ด้วยแปป เดียวเข้า ก็ ไปแล้ว แต่ แก่ยาง บอก ว่า ต้อง เสีย ค่าปรับ ยางเดียว คับ ถ้า ผม ไม่ เสีย ผม ผิด กฎหมาย ไหม คับ 

   
  tom  k.u.n.g.weeree@hotmail.com
    [19 ต.ค. 2553 0:0 AM] 

    ความคิดเห็นที่ 30
   
   
  พอดีว่าหอพักที่อยู่เวลาออกแม้ว่าจะครบตามสัญญาแล้วก็ตาม  ห้องที่พักก็ไม่ได้สกปรกอะไรแต่ทางหอพักจะเก็บค่าทำความสะอาดห้องและทำความสะอาดอยู่ที่ประมาณ3000บาทไม่ร่วมอย่างอื่นนะ  หอพักเป็นห้องเดียวไม่ใช่หรูอะไรมากมายทางขึ้นก็สกปรกไม่มีแม่บ้านทำความสะอาด  อย่างนี้หอพักเก็บเกินไปหรือป่าวคะ  มีวิธีเอาผิดกับทางเจ้าของหอพักไหม และที่สำคัญสัญญาการเช่าทางเจ้าของหอไม่เคยให้เลย  
   
  aix  aixq_2529@hotmail.com
    [10 มี.ค. 2555 1:4 AM] 

    ความคิดเห็นที่ 31
   
   
  หอพักวีไอพี อยู่ในซอยมาลี ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยราชมงคล คลอง6 หอพักนี้ห่วยแตกมาก ไฟฟ้าดับบ่อยที่สุด และดับอยู่หอเดียวด้วย ลิฟท์ก็เสียบ่อย ห่วยไปซะทุกอย่าง 
   
  aa  -
    [2 พ.ค. 2555 8:53 AM] 

    ความคิดเห็นที่ 32
   
   
 

อยากจะถามว่ามีหอที่หนึ่งไม่เสียภาษีเราควรที่จะไปแจ้งกับใครเพราะค่าเช่าหักก็แพงมากๆบอกว่าเปิดให้เช่ารายเดือนแต่ให้เช่ารายวันแล้วคิดแพงมากๆในนามที่เป็นคนอยู่รับไม่ได้ ช่วยตอบทีเถอะครับจะได้ไปแจ้งให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเก็บภาษีเจ้าของย้อยหลังให้จำ

   
  น้ำ  do_mo@hotmail.com
    [27 พ.ค. 2555 7:26 PM] 

    ความคิดเห็นที่ 33
   
   
  หอพักบ้านตาบ้านยายตรงข้าม ม กรุงเทพ ทำนิสัยแย่มาก ให้จ่ายค่ามัดจำก่อนเข้าอยู่ 5000 แต่พอตอนออกบอกหัหค่านู่นค่านี่โอนคืนให้ 160 ทุเรศมาก บอกว่าเตียวขาด เปลี่ยนฝักบัว ฯลฯ คือแบบตอนเราออกทำไมไม่ไปดูพร้อมกันว่าอะไรมันเสียหายมั่ง เตียงอ่ะมันเปงแบบผ้าใบไม่ได้ขาดแล้วมาบอกว่าขาด หักนั่นหักนี่ ทุเรศสิ้นดี หักได้ไง 4800 หึ!! ใครที่คิดจะไปเช่ากรุณาตัดสินใจให้ดีนะคะ
   
  กุ๊กกิ๊ก  kukkik_da_de_dum@hotmail.com
    [11 ก.ค. 2555 4:35 PM] 

    ความคิดเห็นที่ 34
   
   
  หอพักบ้านตาบ้านยายทุเรศสิ้นดี  ค่าน้ำหน่วยละ18บาทเเต่คุณภาพน้ำแย่มาก น้ำดำเเละมีกลิ่นเหม็น แปลกใจทำไมกรมสาธารณสุขไม่ออกมาตรวจบ้าง  หอต่ำๆ
   
  wiwi  moooun11@gmail.com
    [30 ส.ค. 2555 10:33 PM] 

    ความคิดเห็นที่ 35
   
   
  หอพักบ้านตาบ้านยายค่าน้ำแพง น้ำดำ เหม็น ทำไมไม่มีใครมาตรวจสอบหอพักต่ำๆแบบนี้บ้าง
   
  wiwi  moooun11@gmail.com
    [30 ส.ค. 2555 10:35 PM] 

    ความคิดเห็นที่ 36
   
   
  มีห้องพักรายเดือน  สวัสดีเพลส 29 หมู่ 8 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000

การเช่าห้องพักรายเดือน ค่าน้ำ ค่าไฟ มีราคาแพงเกินความเป็นจริง

ผมพักห้องเช่ารายเดือน 2500 บาทต่อเดือน ก่อนพักได้จ่ายค่ามัดจำ จำนวนหนึ่ง

ห้องพักรายเดือนที่นี้เป็น ห้องแอร์ ทุกห้อง ห้องพัก มี 2 แบบ ห้องที่มีระเบียงรายเดือน หนึ่งพันกว่าบาท และ ห้องที่ไม่มีระเบียง สองพันกว่าบาท แล้วผมอยู่มา ได้ ประมาณ 2 ปี
ค่าน้ำ ค่าไฟ มีราคาแพงเพิ่มขี้นเรื่อยๆ

ร้องเรียนค่าไฟ  หน่วยล่ะ 7 บาท ตั้งแต่ผมมา เช่าห้องพักรายเดือน 1 เดือนแรก ผมเปิดใช้แอร์ จำนวน 1 ครั้ง แล้วผมไม่ค่อยได้ใช้ไฟอย่างอื่น จากนั้น แอร์ห้องผมใช้ไม่ได้ มันพังหนูกัดสายไฟขาด ตอนนี้แอร์ก็ยังพังใช้ไม่ได้จนถึงทุกวันนี้  จากนั้นเดือนถัดไป ผมทดสอบเปิดใช้ไฟฟ้าให้น้อยที่สุด  ผมเปิด ใช้แต่พัดลมบางเวลา ดูทีวี  วันล่ะไม่เกิน 3 ชั่วโมง บางวันไม่เปิดทีวีเลย  หน่วยไฟฟ้าวิ่งเร็วมาก ผมไม่รู้ว่า หน่วยไฟฟ้าห้องผมมีการใช้ไฟฟ้าที่อื่นร่วมด้วยหรือป่าว แล้วผมอยู่มา ได้ ประมาณ 2 ปี ค่าไฟแต่ล่ะเดือนที่ต้องจ่าย
น่าตกใจมาก 400 -700 บาท ต่อเดือน  ถึงทุกวันนี้

 ร้องเรียนค่าน้ำ หน่วยล่ะ 25 บาท ห้องพักของผมเป็นห้องไม่มีระเบียง ไม่สามารถตากเสื้อผ้าได้ ผมส่งผ้าซักที่ร้านเป็นประจำ ได้แค่ใช้น้ำทำกิจวัตรประจำวัน เช่น อาบน้ำ ค่าน้ำต่อเดือน 300-600 ผมได้ไปแจ้งเจ้าของหอพักตรวจสอบ ค่าน้ำ ค่าไฟ เพราะมีราคาแพงๆ ผลที่ได้รับ ค่าไฟมีราคาแพงขึ้นกว่าเดิม และค่าน้ำ ก็ยังมีราคาแพง บิล ค่าน้ำ ค่าไฟ แต่ล่ะเดือนแพงขึ้น ไม่กล้าใช้เลย ต้องจ่ายชำระรายเดือน สี่พันกว่าบาท ต่อเดือน แย่เลยๆ จะย้ายหอพักเต็มทุกที่
ขอบความกรุณา ตรวจสอบด่วน

   
  ไม่ระบุชื่อ  -
    [31 มี.ค. 2556 6:12 PM] 

    ความคิดเห็นที่ 37
   
   
 
สรุป หอพัก บ้านตายาย ตรงข้าม ม กรุงเทพรังสิต อย่างตรงไปตรงมา 

 1 น้ำดำไม่แก้ไขมาเป็นปีแล้ว นศ สวยๆเข้ามารับรองหน้าแหกกลับไป สิวตรึม ขนาดฉีดน้ำลางตูดยังคันไปนานเลย

 2 ตอนนี้มันเอาโจรที่ใหนไม่รู้มาคุมส่วนกลาง เปิดประตูเข้าไปอาจตกใจได้ และมันพูดจาไม่รู้เรื่อง หันมองแต่ทีวี แจ้งซ่อมอะไรมันจะรับปาก แต่ไม่ทำอะไร บางทีให้หาจดหมายมันยังไม่ทันหาเลย บอกไม่มี ทีแรกนึกว่าต่างด้าว หน้ามันให้ แต่มันเป็นคนไทย คนไทยไม่น่าเป็นแบบนี้เลย หนักแผ่นดิน ออกๆไปซะนะ เกะกะลูกตา

 3.อีหมวยวิปริต คงเป็นลูกหลานมันน่ะแหละ คุมส่วนกลางน่ะ ก็รับปากส่งเดชเหมือนกัน พอไปทวงสัญญาก็ทำหน้าด้านแกล้งลืม พูด อ้าวเหรอ อ้าวเหรอ เวลาน้องๆนักศึกษาเขาไปเรียกร้องสิทธิ์ของเขา ที่เขาพึงจะได้ ทำรำคาญ ก็หยิบใบแจ้งย้ายออกให้เขา ผู้หญิงแบบนี้ นิสัยอย่างนี้ ตั้งแต่เกิดมา เพิ่งเคยเจอนะ อืม แต่อยากจะเตือนคุณหมวยวิปริตนะ ว่า น้ำกรดน่ะมันถึงตายได้นะจ้ะ ไปทำอะไรกับใครไว้เยอะๆยิ่งเพิ่มโอกาศเสี่ยงนะจ้ะ

4 ช่างล้างแอร์ที่คุณจ้างเขามาน่ะ มันล้างแต่คอยล์ร้อน และล้างลวกๆด้วยนะ รู้ตัวรึเปล่า หรือรู้กันอยู่แล้ว

5 เตือนน้องๆที่เดินอยู่ตรงถนนหน้าหอ ระวังหัวด้วยนะ เพราะมันจะสาดน้ำถูพื้นโดยไม่สนใจหัวใครทั้งสิ้น ส่วนรถที่จอด ทำใจนะ โดนแนุุ่

6 ฝาท่อระบายน้ำตรงถนน มันอยากเปิดทิ้งไว้มันก็เปิด มันไม่สนใจว่ารถหรือเด็กอาจตกลงไป

7 หอมีกฎอยู่ว่า ถ้าแอร์คุณเสีย หอจะไม่รับผิดชอบ และถ้าคุณทนไม่ได้เปลี่ยนแอร์ใหม่เอง หากคุณย้ายออก แอร์นั้นต้องเป็นของหอ กฎนี้จากปาก อีหมวยวิปริต ส่วนอายุการใช้งานของแอร์ น่าจะเกิน 15 ปีแล้วจ้า

ส่วนเรื่องเงิน คงไม่ต้องกล่าวถึงเนอะ เพราะมีคนโพสเยอะแล้ว จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามแต่ท่านผู้อ่านนะ จะลองมาเช่าก็ได้นะ และจะได้รู้ว่า หอนี้น่ะ น่ากลัวกว่าหอผีสิงอีก และถ้าคุณเจ้าของหอมาอ่านน่ะ ปรับปรุงบ้างก็ได้นะ อีกอย่าง หอนี้อยู่ในเครือ บริษัท อาศยา จำกัด นะ ก็ดูดีๆแล้วกัน


 

 

 

   
  คุณก็รู้ว่าใคร  block@hotmail.com
    [26 ก.ค. 2556 3:14 PM] 

    ความคิดเห็นที่ 38
   
   
 

new balance schuhe nike blazer high

ray ban brille

new balance scarpe new balance 993

air max mujer air max ltd

nike dunk comprar salomon speedcross 3 nike air max 1 leopard

new balance 574 new balance 670

toms outlet toms womens shoes nike dunk sky high

air max 90 air max bw

cheap new balance new balance 420 sale

nike free shoes nike free 5.0 v4 nike free 3.0 v4

womens nike blazers

nike air huarache nike cortez trainers air jordan 1 uk

new balance femme new balance 580 new balance 577

air max

nike free skor

   
  nike free skor  fockenai@outlook.com
    [16 ต.ค. 2557 2:39 PM] 

    ความคิดเห็นที่ 39
   
   
 

nike blazers nike dunk low tops nike dunk high tops

nike stefan janoski nike revolution sky hi

nike roshe run women

toms shoes uk

new balance trainers sale mizuno running shoes sale

nike air yeezy uk

nike free 5.0 nike free run 2 nike free run 3

nike air max uk air max 90 ice air max thea womens

ray ban occhiali

nike free run nike roshe run femme

vans baratas salomon speedcross 3 cs

nike running mujer nike dunk high baratas nike free run 3 baratas

nike free run 2 mujer nike free tr fit 3

   
  nike air yeezy   bgdbgfbdfsvfd@outlook.com
    [18 ต.ค. 2557 2:28 PM] 

    ความคิดเห็นที่ 40
   
   
 

Thank you for this blog. That's all i can say..useful information shared... i am very happy to read this article.. thanks for giving us nice info. fantastic walk-through. i appreciate this post

cellulite exercises

cellulite exercise

exercises for cellulite

exercise for cellulite

best cellulite exercises

best exercise for cellulite

get rid of cellulite exercises

get rid of cellulite exercise

thigh cellulite exercises

   
  wino  dummyblogsb@gmail.com
    [24 ส.ค. 2558 1:12 PM] 


    แสดงความคิดเห็น
     
  ชื่อ
  Email
 

รูป
หนึ่งบวกสิบแปด =   (ใส่เป็นตัวภาษาไทย เช่น สิบเก้า)
(ใส่คำตอบที่ถามถูก จึงจะ Post ข้อความได้)